Defend Iran بازگشت به

November 27, 2011

آسیه بی بی زنی که به جرم بیان عقیده محکوم به مرگ شده است.آسیه بی بی زنی که به جرم بیان عقیده محکوم به مرگ شده است.

در گوشه ای از یک زندان ،خارج از هیاهو و جنب و جوش شهر لاهور در پاکستان، در سلولی تنگ و تاریک ، زنی در انتظار به دار آویخته شدن است. اوآسیه بی بی، مادر پنج فرزند است . اتهام این زن "توهین به مقدسات" است اتهامی که در پاکستان میتواند طناب دار را به گردنت بیندازد.

"آن ایزابل" ژورنالیست فرانسوی که از آسیه بی بی دیدن کرده ، گزارش میدهدکه سلولی که آسیه در آن زندانی است آنقدرتنگ است که او نمیتواند بازوهای خود را بگشاید و بی هیچ روزنه ای به نور،آسیه روشنایی روز را نمیبیند. او دسترسی به دستشویی نداشته ودر همان سلول مجبور به قضای حاجت است. در چنین شرایط غیر انسانی ،آسیه دچار بیماریهای پوستی وخیم و بیماریهای دیگر شده. این روزنامه نگار میگوید این سلول بقدری شرایط وحشتناک، غیر بهداشتی و نامساعدی دارد که خود همین شرایط دیر یا زود موجب مرگ آسیه خواهد شد.

آسیه در سال 2009 ، در شهر خودش ، ایتان ولی، در هنگام کار در مزرعه، در جریان یک درگیری لفظی با چند زن مسلمان همکار خود ، متهم شد که به محمد، پیغمبر اسلام توهین کرده ، اتهامی که آسیه شدیدا آن را انکار کرده است. با اینحال، برای قاضی محلی صرف این اتهام کافی بوده تا به استناد قانون "جرم توهین به مقدسات"حکم اعدام آسیه را صادر کند.

نکته جالب اینکه قانون "جرم توهین به مقدسات"در سال 1860 به وسیله حکمرانان انگلیسی در هند وضع شده با این توجیه که از برخوردهای اختلاف آمیز بین گروههای مذهبی مختلف پیشگیری شده و صلح و آرامش برقرار باشد؟؟؟؟ بعد از تأسیس پاکستان در سال 1947، همین قانون ادامه داشت. در سالهای 1980 در زمان ریاست جمهوری ضیاءالحق، آن را باز نگری کردند به طوری که بهتر بتواند موجبات تسلط شیعیان در پاکستان را فراهم آورند. این قانون هم مثل تمام دیگر قوانین مذهبی وسیله ای شده در دست حاکمان مرتجع و جریانهای مسلط مذهبی، برای سرکوب آزادی بیان و به حاشیه راندن اقلیتهای اجتماعی. آسیه ، اکنون قربانی قانون"توهین به مقدسات" شده است. او نه تنها به وسیله دستگاه قضایی فاسد پاکستان محکوم به مرگ شده، بلکه روحانی شهر ایتان ولی ،محمد سلیم گفته است: " اگر دادگاه هم آسیه را از مجازات مرگ معاف کند، خود من قانون را اجرا میکنم." همینطور "مولانا یوسف قریشی" یک روحانی در پیشاور 6000 دلار جایزه برای کگسی که آسیه بکشد در نظر گرفته است.

هر کسی در حمایت از آسیه یا علیه قانون "جرم توهین به مقدسات" سخنی بگوید در خطر خواهد بود.

از سال 2009 تا کنون دو نفر از سیاستمداران شناخته شده به خاطر انتقاد به قانون مزبور و حمایت از آسیه بی بی، به قتل رسیده اند. وزیر اقلیتهای مذهبی، شهباز بهتی با یک گلوله از پای درآمد. همچنین سلمان تسیر، فرماندار سابق پنجاب به وسیله محافظ خود، منتظر قدیر کشته شد. قدیراعتراف کرد که با 26 گلوله سلمان را به قتل رسانده است. قدیر به وسیله اسلامیها به عنوان یک قهرمان شناخته شد وهنگام ورود به دادگاه حلقه گل به گردن او انداختند. او در دادگاه به جرم قتل محکوم به اعدام شد، و قاضی صادرکننده حکم برای نجات جان خود به عربستان سعودی فرار کرد.

اکنون آسیه، در سایه چنین قوانین وچنین سیستم فاسد و غیر انسانی، در چنگال جانیان و آدمکشان اسیر است. از آنجا که آسیه مسیحی مذهب است، در حال حاضر جمعیتهای مسیحی از دولت پاکستان تقاضای بخشش و لطف میکنند. آسیه تحت هر عنوانی اگر نجات پیدا کند خوشحال کننده خواهد بود. ولی به یاد داشته باشیم آنچه مهم و مقدس است جان یک انسان است فارغ از این که مذهب داشته یا نداشته باشد و آنچه نفرت انگیز و زشت است مقدس شمردن موهوماتی چون دین، میهن ،شحصیتهای دینی ، تابوها و سنتهاو باورهاست. اکنون فعالین اجتماعی مختلف از کشورهای مختلف به حمایت از آسیه برخاسته و از مراجع بین المللی دادخواهی کرده اند


از مير فطروس به علت حمایت از حمله به ایران، سلب دکترای افتخاری شداز مير فطروس به علت حمایت از حمله به ایران، سلب دکترای افتخاری شد
۰۲،۰۹،۱۳۹۰
دکتر صمدانی ، رئيس دانشگاه آمریکایی گلوبال در نامه ای از آقای مير فطروس
خواست که دکترای افتخاری را که دانشگاه به ایشان اعطا کرده بود، پس بفرستد. ترجمه و متن
اصلی:
آقای ميرفطروس
فهم این نکته ضروری است که ، اعطای مدرک افتخاری بر پایه شرف و لياقت کسی که مدرک را
می گيرد ، بنا شده است. یکی از این ها ( آن گونه که در بند یک آیين نامه ی مربوط به اعطای
مدرک دکترای دانشگاه آمریکایی گلوبال قيد شده است ) آن است که گيرنده ی دکترای افتخاری
، خود را وقف کوششهای انسانی ، برای استقرار صلح در سراسر جهان کند.در حاليکه شما ، در
نامه ی حيرت آور تان ، به سناتور ليندزی گراهام (بگونه ای شرم آور و نااميد کننده ) موافقت خود
را با حمله نظامی قدرتهای جهانی ( از جمله آمریکا) به سرزمين پدری خود اعلام کرده اید.
شما ، در نامه تان، به جای این که از سناتور گراهام بخواهيد که ایرانيان را ، در قيام عليه رژیم
تشویق کند ( بی هيچ توجيهی ) خواسته اید که رژیم ملاها ، ازطریق نيروهای نظامی به زیر
کشيده شود.شما ، با این کارتان ( بالقوه ) هيولایی را ( در هيئت هرج و مرج اقتصادی سياسی
در گستره ی جهان ) از بند رها ساختيد ؛ و البته ، لازم به گفتن نيست که ( از این رهگذر )
بسياری از ایرانيان و آمریکائيان جانشان را از دست خواهند داد. گرچه ، مطمئن هستم که (
متاسفانه) فروشندگان اسلحه ( در هر دو طرف ) از این جنگ سود خواهند برد.
آقای مير فطروس، نویسنده خوبی بودن از شما انسان خوبی نمی سازد. آدولف هيتلر هم
هنرمند خوبی بود ولی ، تنها از رهگذر جنایتهای فجيع اش ( عليه بشریت ) در خاطره ها مانده
است.
آقای مير فطروس، شما و عزیزانتان ، در زیر چتر امنيتی کشور قدرتمند و متمدن فرانسه زندگی
می کنيد. از این رو ، شما و خانوداده تان از نعمت امنيت بر خوردارید.
با این وجود ( عطف به نامه ی شما ) این گونه به نظر می رسد که، برای شما ميليونها نفر زن و
مرد و کودک بی گناه و بی دفاع ایرانی ( که در نتيجه چنيين حمله خانمان سوزی ، وحشتهای
غير قابل توصيف جنگی را تجربه خواهند کرد) مهم نيستتند . جنگی که قدرتهای جهانی شروع
خواهند کرد و توان نظامی خود را در از بين بردن بسياری از مردم ایران ( همراه با ملزومات و
امکانات کمی که این مردم، برای راحتی خود گرد آورده اند) بکار خواهند گرفت.
سرانجام ، تشویق شما برای حمله نظامی [ به ایران ] آنقدر مسخره و غيرمنطقی است که
لياقت
داشتن دکترای افتخاری را که (ای-جی- یو به شما اعطا کرده بود ) از شما سلب می کند .
بنابراین دکترای افتخاری شما ( از تاریخ ارسال ای ميل ، در جهت ابطال آن ) لغو خواهد شد.
پيشاپيش به شما اخطار می شود که از این تاریخ به بعد ، افزودن عنوان دکتر به دنبال نام تان ،
یا امضا کردن و چاپ نام خود با عنوان دکتر و یا معرفی خود به هر شکلی که نشان از این داشته
دکترا دارید، از منظر قانونی و اخلاقی، نقض حقوق دانشگاه تلقی « ای جی یو » باشد که از
خواهد شد.
AGU شما موظف هستيد ، دکترای افتخاری خود را ( حداکثر ) تا ۱۵ تاریخ دسامبر ۲۰۱۱ ، به
عودت دهيد . در غير اینصورت، خبر ابطال دکترای افتخاری شما ، دریکی از نشریات آموزشی
درج خواهد شد. AGU شهرتان ،همين طور سامانه اینترنتی
دکتر صمدانی ، رئيس دانشگاه آمریکایی گلوبال
Mr .Mirfetros,
One needs to understand that the granting of an honorary degree is based upon the
grantee’s honorable and deserving qualifications. One of these, as stipulated in
American Global University‘s (AGU) Honorary Degree Granting Policy, category I ,is the
grantee’s devoting himself or herself to humanitarianism and striving toward the goal of
establishing peace throughout the world. However, shamefully and disappointingly, you
wrote an outlandish letter to Senator Lindsey Graham announcing your agreement with
a military attack by the world powers, including the United States upon your own
Fatherland, Iran. In your letter, you unjustifiably advocate bringing down the Mullahs’
Regime by military force instead of asking Senator Graham to support the Iranian
people to revolt in order to topple the Regime. By doing so, you have potentially
unleashed a monster in the form of global economic and political disorder, not to
mention the many Iranian and American lives that would be lost. However, I’m
confident that unfortunately, arms sellers on both sides would benefit from such a
conflict.
Mr .Mirfetros, being a good writer does not make you a good human being. Adolf Hitler
was a good artist, but he will only be remembered because of his hideous crimes
against humanity. Mr. Mirfetros, you and your loved ones are living under the security
umbrella of France, a civilized and powerful country. Therefore ,you have the luxury of
feeling secure about your family and yourself. However ,it would appear from your
letter that you do not care about millions of innocent and defenseless Iranian men,
women, and children who would suffer the unspeakable horrors of a war initiated by
the world powers who would use their military might in obliterating much of Iran’s
population, together with the precious few comforts and possessions that they have.
Lastly ,your encouragement of a military attack on Iran is so preposterous that you do
not deserve to keep the honorary doctorate that was heretofore granted to you by AGU.
Therefore, your honorary doctorate is hereby revoked effective as of the date of this
revocation email to you. Be forewarned that henceforth affixing ,signing, or printing
your name by any means and in any manner with Dr. and/or introducing yourself as
Doctor in any manner based on the AGU honorary degree is both a legal and moral
violation of the university’s rights. In this eventuality, legal action will be taken,
including attorney and court fees.
You must return the honorary degree to AGU no later than December ۱۵, ۲۰۱۱,
otherwise the revocation will be published in educational periodicals, in at least one
local newspaper in your city, and also on AGU‘s website.
Dr. A .Samadani, Ph.D., President
American Global University

November 05, 2011

دستگیری جرج بوش

گروههای حقوق بشری کانادا خواستار دستگیری جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا شدند

در تاریخ 29 سپتامبر 2011 خبر گزاری کانادین پرس گزارش داد: جرج بوش ، رئیس جمهور قبلی آمریکا قرار است به زودی به بریتیش کلمبیا در کانادا سفر کند. او به همراه بل کلینگتون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده، برای شرکت در یک کنفرانس اقتصادی به این استان میآیند. به همین جهت سازمان عفو بین الملل از دولت کانادا خواست تا جرج بوش را به جرم جنایتکار جنگی و به جرم دستور مستقیم به شکنجه انسانها ، دستگیر کند. الکس نوی، دبیر کل سازمان عفو بین الملل کانادا اظهار داشت: زمانی که بوش به کانادا وارد شود، این مسئولیت بر عهده مسئولین دولت کانادا است که او را دستگیر و محاکمه کنند.

بخش حقوقی سازمان عفو بین الملل مطرح میکند که هم قوانین حقوقی کانادا و هم قوانین حقوق بین الملل ، هر دو ایجاب میکنند که جرج بوش به جرم جنایتکار جنگی دستگیر ومحاکمه شود. الکس نوی گفت که خیلی ها ممکن است ایراد بگیرندکه چون آمریکا یکی از متحدین قدرتمند کاناداست ، بازداشت او به وسیله دولت کانادا عاقلانه و واقع بینانه نیست. ویا عده ای دیگراین روشهای به اصطلاح امنیتی دولت آمریکا را توجیه کرده و میگویند بعد از واقعه یازده سپتامبر ، دولت آمریکا برای مقابله با تروریسم مجبور است چنین روشها یی را اتخاذ کند. نوی اظهار داشت که هیچیک از این ادعاها و بحثها از نظر اصول حقوق بشر و قوانین بین المللی توجیه پذیر نیست

نوی همچنین اذعان کرد که دستگیری یک رئیس جمهور سابق آمریکا به احتمال زیاد موجب تنش و تیرگی روابط با دولت آمریکا می شود؛ ولی قدمهای اصولی و انسانی برداشتن به این گونه دردسرها و زحمتها می ارزد. نوی گفت: بوش خیلی خوب به خاطر دارد که چگونه خود او اجازه ی استفاده از شکنجه را در بازجویی بازداشتی های مضنون به تروریست صادر کرد. وی گفت: مأمورین آمریکایی از روشهای متعدد برای شکنجه استفاده کرده اند از جمله کتک زدن و محروم کردن از خواب.او گفت: کارگزاران بوش به این اعمال وحشیانه عنوان"تکنیک یا متد بازجویی خاص" داده اند . اساس این به اصطلاح" متد" چیزی نیست به جز شکنجه. نوی اظهار داشت: سازمان عفو بین الملل لایحه ای به دفتر راب نیکلسون ، وزیر دادگستری کانادا فرستاد و به این مهم اشاره کرد که دولت کانادا ملزم است که از قوانین بین المللی تبعیت کرده و تأکید کرده که تکنیکهای بازجویی مبتنی بر شکنجه به فرمان و تجویز مکرر شخص بوش بوده است . نوی میگویدتمامیت جنبش جهانی خواستار مقابله با این جنایتکاران است.

دفتر راب نیکلسون( وزیر دادگستری )تا کنون در این مورد هیچ واکنشی از خود نشان نداده و به تلفنهایی که شده و درخواست اظهار نظرکرده اند نیزپاسخی نداده است.

پرتو