Defend Iran بازگشت به

July 04, 2013

پایداری مردم مصر، تجربه ای مهم و حساس

صرفنظر از این که مردم مصر تا چه اندازه موفق به تشکیل سازمانهای مردمی خود شده باشند،  ماجرای تظاهرات میلیونی مردم مصر علیه مَرسی و به زانو درآوردن اخوان المسلمین یک تجربۀ گرانبهای اجتماعی برای جامعۀ بشری است. تا کنون هوشیاری مصریها قابل تقدیر است ولی مراحل مهم تر و حساس تری بازهم پیش رو  است. دخالت ارتش و سران ارتش در نقش رهبری  مشکوک است و امید می رود باز هم مردم مصر هوشیاری و پایداری خود را ادامه دهند. جالب توجه است که رسانه های بزرگ مثل سی بی سی کانادا، بی بی سی لندن، و صدای آمریکا دائما و مکررا  در بلند گوهای خود فریاد می زنند که: " مَرسی با روشی دموکراتیک رأی اکثریت آورده بود !! و قانونا رئیس جمهوری مصر بوده و کار مردم مصر علیه او بسیار نگران کننده است و مصر را در خطر قرار می دهد." آنها به این نکته (البته آگاهانه ) اشاره نمی کنند که در طول یک سال و نیم گروه اخوان المسلمین و نیروهای سرکوبگر مَرسی چندین و چند بار در انتخابات پارلمانی تقلب کردند بطوری که دیوان عدالت اداری انتخابات را فاقد اعتبار قانونی دانسته و حکم به ابطال آن داده بود.  گروههای مرتجع چند بار به زنان تظاهر کننده تجاوز کردند و د ر جدال با این نیروهای مرتجع مذهبی خونهایی بر زمین ریخته شده.  واقعا حضور مردم در خیابانها تا چه اندازه برای سرمایه داران و مرتجعین خطرناک است که این گونه از سراسر جهان خبر گزاری های بزرگ حضور مردم را نشانۀ بی نظمی و بحران اجتماعی جلوه می دهند.  

No comments: