Defend Iran بازگشت به

April 20, 2013

دیدگاه ها و گفتگوهادر مورد جار و جنجالهای فروزنده و تلویزیون  اندیشه

به یاد دارم فروزنده فرد کثیفی مثل قانعی فرد را با سلام و صلوات و احترام دعوت کرده و کاملا آگاهانه وقت کافی و تریبون در اختیارش گذاشته بود تا به هر نویسنده و مبارزی که میخواهد توهین کند و ساواک شاه و پاسداران جمهوری اسلامی را تبرئه کند. او در بارۀ  مردم کردستان که بوسیلۀ پاسداران به خاک و خون کشیده شدند، میگفت: اینها آشوب طلبهای کُرد بودند همچنین به غلامحسین ساعدی و هما ناطق و تختی   هر تهمت و توهینی را که میخواست انجام داد و همۀ این خزئبلات را با  با همراهی و همزبانی  خود  فروزنده مرتکب شد.و اکنون خود فروزنده شخصا به این بازی کثیف مشغول شده.
این فروزنده( جمهوریخواهِ سلطنت طلب!!!)  و بقیۀ سلطنت طلبان که ادای آدمهای مؤدب را در می آورند،  ببینید  وقتی  در تنگنا  قرار میگیرندچگونه دهانشان را باز میکنند  داد و هوار  راه می اندازند،  به دست وپا میافتند و دیگران  را خراب میکنند.  جالب است که همه شان چه بی ربط و چه با ربط ، اول  سراغ چپها میروند  و دشمنی دیرینه و همیشگی خود با آنها را به نمایش میگذارند ( البته شامه شان در این زمینه خوب کار میکند ) چه بی ربط و چه با ربط به مخالفینشان مارک  تخزیه طلب  میزنند. و از همه مضحک تر اینکه  دم  از آزادیخواهی زده و برای خاک ایران سوغات دموکراسی خریداری میکنند. این قبیلۀ نوکرا ن و کنیزان خانه زادِ پادشاهی از جمله فروزنده و الهه بقراط  برای اثبات بندگی و غلامی خود بطرز حقیرانه ای در مقام دفاع از صاحبان و اربابان خود برمیخیزند، فروزنده میگوید تا کوروش عرفانی در برابر تلویزیون از "شهبانو معذرت خواهی نکند من به تلویزیون اندیشه برنمیگردم." (شاید فکر کرده که "شهبانو پول کافی برای گرفتن وکیل و دفاع از خود را ندارد!!)هر کجای این عبارات و هر جنبۀ سخنان اینها را که توجه کنی جز کلاشی، حقه بازی و حقارت  چیز دیگری پیدا نمیکنی . معلوم نیست اگر کورش عرفانی مدتی قبل یا یک زمانی در صحبت با فروزنده به "شهبانو" توهین کرده چرا فروزنده باید الان دچار "جرقه و آتش گرفتگی" بشود . البته که  فرصت طلبی و فریبکاری جزء جدایی ناپذیر مدافعین سرمایه داری بوده.  
 من  کورش عرفانی را فقط از طریق برنامه هایی که پخش میشود میشناسم و با بسیاری از ایده هایش اصلا موافق نیستم و نمیخواهم از او دفاع کنم .  ولی  باید بگویم  هر کسی میتواند به هر دلیلی که  به خودش مربوط است اسم دیگری برای خود انتخاب کند. چگونه فروزنده به خود حق میدهد این مسئله شخصی را در برابر عموم به میان بکشد . آن را مستمسک قرار داده و جار و جنجال راه بیندازد تا بلکه برای خود  ارج و قربی در پیشگاه اعلاحضرتین و علیا حضرتین دست و پا کند؟
ما باید خیلی ساده اندیش باشیم اگر وراجی های این مشت افراد در بارۀ دموکراسی و آزادیخواهی را باور کنیم.   
دیدگاه ها و گفتگوها

No comments: