Defend Iran بازگشت به

August 26, 2010

کمپین نجات سکینه، راه نجات از جمهوری اسلامی را نشان میدهد

سنگسار یک اسلحه سیاسی رژیم اسلامی برای حفظ خود است. سه دهه است که این رژیم جنایتکار با شلاق و اعدام و شکنجه و سنگسار جامعه را به بند کشیده و به عمر ننگین خود ادامه داده است. اعدام مستمر نوجوانان و همجنسگرایان و مخالفین سیاسی از جمله قتل عام ده ها هزار نفر از زندانیان سیاسی دفن آنها در گورهای جمعی بی نام و نشان، سنگسار بیش از ۱۵٠ نفر و اکثرا از زنان به "جرم" رابطه جنسی خارج از ازدواج، به شلاق بستن زن و مرد در انظار عمومی و در مقابل چشم عزیزانشان، قطع دست و پا و چشم درآوردن و بقتل رساندن "مجرمین" با پرتاب از بلندی، اعمال انواع شکنجه های جسمی و روانی به زندانیان سیاسی، به گلوله بستن مردم در خیابانها، ترور فعالین و چهره های اپوزیسیون در داخل و خارج کشور بخشی از کارنامه سیاه این حکومت است.

محکومیت سکینه محمدی آشتیانی به سنگسار و اعدام نمادی از ماهیت جنایتکارانه و ضد انسانی رژیم اسلامی است؛ و مبارزه برای آزادی سکینه نیز نماد و بخشی از مبارزه مردم ایران - و جهان- برای خلاصی از شر این حکومت قرون وسطائی است. سه دهه است مردم ایران مبارزات مستمر و پیگیری را در عرصه های مختلف علیه این حکومت جنایتکار به پیش میبرند. این مبارزات در تابستان سال گذشته به اوج خود رسید و توجه جهانیان را بخود جلب کرد. ندا آقا سلطان یک چهره و سمبل این جنبش انقلابی و سکینه آشتیانی نماد دیگری از این جنبش است. ندا قربانی شد ولی سکینه را میتوانیم و باید نجات بدهیم. نجات سکینه گام بزرگی بجلو در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در مقابل کل جنبش اسلام سیاسی در سراسر جهان خواهد بود.

تروریسم اسلامی امروز در خاورمیانه، در شمال آفریقا و در کل جهان دست بجنایت میزند و جمهوری اسلامی ستون فقرات این تروریسم بین المللی اسلامی است. بزیر کشیده شدن این حکومت بقدرت مردم ایران ضربه محکمی به کل جنبش اسلامی در سراسر دنیا وارد خواهد کرد. مردم ایران و مردم جهان باید از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند و مبارزات یکساله اخیر و همین کارزار جهانی جاری علیه سنگسار راه واقعی و انسانی رهائی از شر جمهوری اسلامی را به همه مردم دنیا نشان میدهد. راه حل حمله نظامی و محاصره اقتصادی نیست. نباید اجازه داد سناریوی سیاه عراق و افغانستان تکرار شود. راه حل واقعی حمایت مردم و شخصیتها و نیروها و سازمانهای مترقی از مبارزات مردم ایران و طرد و برسمیت نشناختن حکومت اسلامی از جانب دولتها و نهادهای بین المللی است. این تنها راه حل عملی، انسانی، متمدنانه و امکان پذیر برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی است. حتی اگر کسی تنها نگران مساله پروژه هسته ای و حمایتهای جمهوری اسلامی از تروریسم در منطقه است باید از مبارزات مردم ایران علیه حکومت اسلامی حمایت کند. کمپین جهانی علیه سنگسار و اعدام در ایران اکنون در راس این مبارزات قرار دارد. به این کمپین بپیوندید و به هر نحو که میتوانید به آن کمک کنید.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢۵ اوت ٢٠١٠، ٣ شهریور ١٣٨٩

No comments: